Rechtsakte

Lietuvos etnokosmologijos muziejaus statutas

Teisės aktai

Įstatymai

Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas. LR Seimo priimtas 1995 m. birželio 8 d., Nr.I-930. Įsigaliojo nuo 1995 06 29. “Valstybės žiniose” paskelbtas 1995 m. Nr.53-1292. Nauja redakcija – 2003 06 20

Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo 4, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 53-1292; 2003, Nr. 59-2638)

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 104-2322)

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2010, Nr. 15-699)

Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 71-1706)

Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas (Žin., 1999, Nr. 50-1598)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymai

Dėl Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS diegimo nacionaliniuose ir respublikiniuose muziejuose (priimtas 2011-11-11, Nr. ĮV-675)

Dėl skaitmeninio turinio kūrimo rekomendacijų patvirtinimo (Žin., 2011, Nr.66-3131 )

Dėl muziejinių vertybių (eksponatų) vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo (Žin, 2010, Nr. 101-5228)

Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų metu rastų archeologinių radinių perdavimo muziejams taisyklių patvirtinimo (Žin, 2005, Nr. 30-960)

Dėl Muziejų tarybos nuostatų patvirtinimo (Žin,. 2003, Nr.106-4763)

Dėl Muziejų tarybos sudarymo (Žin, 2010, Nr. 36-1745)

Dėl Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijos patvirtinimo (Žin, 2006, Nr. 1-3)

Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių ir kultūros paveldo statinių vertingųjų savybių restauratorių atestavimo nuostatų patvirtinimo (Žin, 2008, Nr. 69-2642)

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. ĮV-266 “Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių ir kultūros paveldo statinių vertingųjų savybių restauratorių atestavimo nuostatų patvirtinimo” pakeitimo (Žin, 2009, Nr. 50-2004)

Dėl kultūros ministro 2005 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. ĮV-370 „Dėl kultūros ministro 2005 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. ĮV-66 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų metu rastų archeologinių radinių perdavimo muziejams taisyklių patvirtinimo” pakeitimo” pakeitimo (Žin, 2006, Nr. 27-906)

Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 1999 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 248 „Dėl kultūros įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo“ pakeitimo (Žin, 2009, Nr. 11-429)

Dėl autorinių sutarčių ir atlikėjo intelektinių paslaugų sutarčių sudarymo rekomendacijų patvirtinimo (Žin, 2010, Nr. 128-6550)

Lietuvos muziejų asociacijos dokumentai

Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) statutai, kodeksai, rekomendacijos

Tarptautinės muziejų tarybos statutas

Tarptautinės muziejų tarybos profesinės etikos kodeksas

android
bitly
android
android
android
android
android
android
android
android
android
bitly
android
android
android
android
android
android
android
android