Skelbiamas konkursas į muziejaus Lankytojų aptarnavimo ir edukacijos skyriaus vedėjo pareigybę.

Reikalavimai:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių ar humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų muziejininko darbo patirtį;
3. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus darbą;
4. turėti etnologijos, mokslo istorijos, astronomijos, kosmonautikos, kosmologijos žinių pagrindus, gebėti šias žinias perteikti muziejaus lankytojams, mokėti naudotis teleskopu;
5. be gimtosios kalbos mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos oficialių darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ;
6. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu), biuro įranga;
7. išmanyti Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą. Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukciją bei kitus su muziejų administravimu ir veikla susijusius teisės aktus ir gebėti juos pritaikyti praktikoje;
8. būti susipažinus su Tarptautinės muziejų tarybos ( ICOM ) Muziejų etikos kodeksu ir žinoti pagrindines profesinės etikos normas;
9. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
10. žinoti muziejaus veiklos organizavimo principus;
11. žinoti Muziejaus nuostatus, darbo tvarkos taisykles, darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir higienos normų reikalavimus.

Funkcijos:
1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais organizuoti skyriaus darbą;
2. organizuoti seminarus skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui;
3. rengti skyriaus darbo planus ir juos įgyvendinti;
4. rengti skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymus, jų papildymus;
5. prižiūrėti muziejaus svetainės, puslapių socialiniuose tinkluose – naujienų, lankytojų registracijos, paslaugų, renginių skirtis ir jų savalaikį atnaujinimą;
6. teikti informaciją apie muziejų, jo teikiamas paslaugas, renginius muziejaus laukiamajame, telefonu, elektroniniu paštu, parodose, seminaruose, konferencijose;
7. vesti ekskursijas, edukacijas programas, renginius;
8. kontroliuoti prekybą suvenyrais, dovanų kuponais;
9. kontroliuoti muziejaus viešųjų ryšių planų parengimą ir jų įgyvendinimą;
10. rengti projektus skirtus muziejaus paslaugų reklamai, lankytojų aptarnavimui, edukacijai, kvalifikacijos kėlimui ir juos įgyvendinti, kurti darbo grupes tokių projektų įgyvendinimui;
11. kontroliuoti ekskursijų vadovų, edukatorių, pardavimų vadybininkų darbą;
12. sudaryti ekskursijų vadovų ir muziejaus laukiamajame dirbančių darbuotojų budėjimo grafikus ir kontroliuoti jų vykdymą;
13. organizuoti renginius muziejuje;
14. organizuoti ir kontroliuoti muziejaus edukacinę veiklą, lankytojų priėmimą į ekskursijas;
15. priimti žiniasklaidos, kelionių agentūrų, švietimo ir mokslo įstaigų atstovus ir teikti jiems informaciją;
16. teikti muziejaus direktoriui ataskaitas apie skyriaus darbo rezultatus;
17. savo kompetencijos ribose vykdyti atskirus muziejaus direktoriaus nurodymus bei pavedimus nenumatytus pareigybės aprašyme, ir neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytiems reikalavimams;
18. vykdyti saugos darbe ir sveikatos, priešgaisrinės saugos bei Lietuvos etnokosmologijos muziejaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimus dirbant Lietuvos etnokosmologijos muziejaus patalpose ir teritorijoje.

Darbo užmokestis: Darbo užmokestį sudaro tarnybinis atlyginimas, apskaičiuotas pagal koeficientą – 18,8 (bazinės mėnesinės algos dydžiais). Teisės aktų nustatyta tvarka gali būti mokami priedai.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija;
3. gyvenimo aprašymas;
4. aukštojo universitetinio ar jam prilyginto išsilavinimo kopija;
5. užpildyta pretendento anketa.

Dokumentai priimami adresu: elektroniniu paštu info@etnokosmomuziejus.lt
Informacija teikiama telefonu (8383) 45424

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: el.p. info@etnokosmomuziejus.lt, tel. (8383) 45424

Skelbimas galioja iki: 14 dienų nuo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento internetinėje svetainėje adresu: www.vdt.lt

android
bitly
android
android
android
android
android
android
android
android